Ontvang GRATIS AI SEO.

Kom meer te weten!

Algemene voorwaarden van Rank Math

Deze voorwaarden zijn van toepassing

 • het gebruik van deze Website, en,
 • elke andere gerelateerde Overeenkomst of rechtsverhouding met de Eigenaar

op een wettelijk bindende manier. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in de relevante speciale sectie van dit document.

De Gebruiker dient dit document aandachtig te lezen.

Deze Website wordt aangeboden door:

Bedrijfsnaam: ONE.COM INDIA PRIVATE LIMITED
Kantoor adres: Kantoor nr. 2, verdieping 5, toren A, gebouw. 9 DLF Cyber City Complex, Fase III, Haryana, Gurgaon, India, Pin: 122002

E-mailadres eigenaar: admin@rankmath.com

"Deze Website" verwijst naar

 • deze website, inclusief zijn subdomeinen en elke andere website waarop de Eigenaar zijn Dienst beschikbaar stelt;
 • de Application Program Interfaces (API);
 • de dienst;
 • alle applicaties, voorbeeld- en inhoudsbestanden, broncode, scripts, instructiesets of software die deel uitmaakt van de Service, evenals alle gerelateerde documentatie;

Wat de gebruiker in één oogopslag moet weten

 • Houd er rekening mee dat sommige bepalingen in deze Voorwaarden mogelijk alleen van toepassing zijn op bepaalde categorieën Gebruikers. In het bijzonder kunnen sommige bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of op Gebruikers die niet als Consumenten worden aangemerkt. Dergelijke beperkingen worden altijd expliciet vermeld in elke betreffende clausule. Bij gebreke van een dergelijke vermelding zijn de clausules van toepassing op alle Gebruikers.
 • Het herroepingsrecht geldt alleen voor Europese consumenten. Het herroepingsrecht, ook wel het herroepingsrecht genoemd in het VK, wordt in dit document consequent "het herroepingsrecht" genoemd.
 • Deze website maakt gebruik van automatische verlenging voor productabonnementen. Informatie over de a) verlengingsperiode, b) beëindigingsdetails en c) beëindigingsopzegging is te vinden in het relevante gedeelte van deze Voorwaarden.
 • Belangrijk: voor consumenten die in Duitsland zijn gevestigd gelden andere regels, zoals beschreven in het relevante gedeelte van deze voorwaarden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders vermeld, zijn de gebruiksvoorwaarden die in dit gedeelte worden beschreven algemeen van toepassing bij het gebruik van deze website.

In specifieke scenario's kunnen afzonderlijke of aanvullende gebruiksvoorwaarden of toegangsvoorwaarden van toepassing zijn en in dergelijke gevallen worden deze extra in dit document vermeld.

Door deze website te gebruiken, bevestigen gebruikers dat ze aan de volgende vereisten voldoen:

 • Er zijn geen beperkingen voor gebruikers wat betreft het feit dat ze consumenten of zakelijke gebruikers zijn;
 • Gebruikers bevinden zich niet in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering of dat door de Amerikaanse regering is aangemerkt als een land dat "terroristen ondersteunt";
 • Gebruikers staan niet vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid;

Account registratie

Om de Service te gebruiken, kunnen Gebruikers zich registreren of een Gebruikersaccount aanmaken, waarbij ze alle vereiste gegevens of informatie op een volledige en waarheidsgetrouwe manier verstrekken.
Gebruikers kunnen de Service ook gebruiken zonder zich te registreren of een gebruikersaccount aan te maken, maar dit kan leiden tot een beperkte beschikbaarheid van bepaalde kenmerken of functies.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Om deze reden zijn gebruikers ook verplicht om wachtwoorden te kiezen die voldoen aan de hoogste sterktenormen die door deze website zijn toegestaan.

Door zich te registreren, stemmen gebruikers ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord.
Gebruikers zijn verplicht om de Eigenaar onmiddellijk en ondubbelzinnig op de hoogte te stellen via de contactgegevens die in dit document worden vermeld, als zij denken dat hun persoonlijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersaccounts, toegangsgegevens of persoonlijke gegevens, is geschonden, ten onrechte openbaar gemaakt of gestolen.

Voorwaarden voor accountregistratie

Registratie van gebruikersaccounts op deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door zich te registreren, stemmen gebruikers ermee in aan dergelijke voorwaarden te voldoen.

 • Accounts geregistreerd door bots of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 • Tenzij anders vermeld, moet elke Gebruiker slechts één account registreren.
 • Tenzij expliciet toegestaan, mag een Gebruikersaccount niet gedeeld worden met andere personen.

Beëindiging van account

Gebruikers kunnen hun account op elk moment beëindigen en stoppen met het gebruik van de Service door het volgende te doen:

 • Door rechtstreeks contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

Opschorting en verwijdering van account

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en zonder kennisgeving gebruikersaccounts op te schorten of te verwijderen die hij ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze Voorwaarden acht.

De schorsing of verwijdering van Gebruikersaccounts geeft Gebruikers geen recht op enige vordering tot compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

De opschorting of verwijdering van accounts vanwege oorzaken die te wijten zijn aan de gebruiker, ontslaat de gebruiker niet van het betalen van toepasselijke vergoedingen of prijzen.

Inhoud op deze Website

Tenzij anders vermeld of duidelijk herkenbaar, is alle inhoud die beschikbaar is op deze website eigendom van of wordt geleverd door de eigenaar of zijn licentiegevers.

De Eigenaar stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze Website geen inbreuk maakt op toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om een dergelijk resultaat te bereiken.
In dergelijke gevallen, onverminderd eventuele wettelijke prerogatieven van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, wordt Gebruikers vriendelijk verzocht om gerelateerde klachten bij voorkeur te melden via de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot inhoud op deze website – Alle rechten voorbehouden

De Eigenaar bezit en behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor dergelijke inhoud voor.

Gebruikers mogen dergelijke inhoud daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of impliciet is voor het juiste gebruik van de Dienst.

In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen gebruikers niet kopiëren, downloaden, delen (buiten de hieronder vermelde limieten), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/toewijzen aan derden of afgeleide werken maken. van de inhoud die beschikbaar is op deze website, noch een derde partij toestaan om dit te doen via de gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de gebruiker.

Waar expliciet vermeld op deze website, mag de gebruiker bepaalde inhoud die via deze website beschikbaar is, downloaden, kopiëren en/of delen voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de copyrighttoeschrijvingen en alle andere door de eigenaar gevraagde toeschrijvingen correct worden geïmplementeerd .

Elke toepasselijke wettelijke beperking of uitzondering op het auteursrecht blijft onaangetast.

Inhoud geleverd door gebruikers

De Eigenaar staat Gebruikers toe hun eigen inhoud op deze Website te uploaden, te delen of aan te bieden.

Door inhoud aan deze website te leveren, bevestigen gebruikers dat ze wettelijk zijn toegestaan om dit te doen en dat ze geen inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of rechten van derden.

Verdere inzichten met betrekking tot acceptabele inhoud zijn te vinden in het gedeelte van deze Voorwaarden waarin het acceptabele gebruik wordt beschreven.

Rechten met betrekking tot door gebruikers verstrekte inhoud

Gebruikers erkennen en accepteren dat door hun eigen inhoud op deze website aan te bieden, zij de eigenaar een niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije licentie verlenen om dergelijke inhoud uitsluitend te verwerken voor de werking en het onderhoud van deze website, zoals contractueel vereist.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doen Gebruikers afstand van alle morele rechten in verband met inhoud die zij aan deze Website verstrekken.

Gebruikers erkennen, accepteren en bevestigen dat alle inhoud die zij via deze website aanbieden, wordt geleverd onder dezelfde algemene voorwaarden als uiteengezet voor inhoud op deze website.

Aansprakelijkheid voor geleverde inhoud

Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle inhoud die ze via deze website uploaden, plaatsen, delen of aanbieden. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar filtert of modereert dergelijke inhoud niet.

De Eigenaar behoudt zich echter het recht voor om dergelijke inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen, verwijderen, blokkeren of corrigeren en om, zonder voorafgaande kennisgeving, de uploadende Gebruiker de toegang tot deze Website te ontzeggen:

 • als een klacht op basis van dergelijke inhoud wordt ontvangen;
 • indien een melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wordt ontvangen;
 • in opdracht van een overheidsinstantie; of
 • waarbij de Eigenaar ervan op de hoogte wordt gesteld dat de inhoud, hoewel toegankelijk via deze Website, een risico kan vormen voor Gebruikers, derden en/of de beschikbaarheid van de Dienst.

Het verwijderen, wissen, blokkeren of rectificeren van inhoud geeft Gebruikers die dergelijke inhoud hebben verstrekt of daarvoor aansprakelijk zijn, geen recht op enige vordering tot compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.
Gebruikers stemmen ermee in de Eigenaar te vrijwaren van en tegen elke ingediende claim en/of geleden schade als gevolg van inhoud die zij hebben verstrekt aan of verstrekt via deze Website.

Toegang tot externe bronnen

Via deze website kunnen gebruikers toegang krijgen tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor hun inhoud en beschikbaarheid.

Voorwaarden die van toepassing zijn op alle bronnen die door derden worden geleverd, inclusief die welke van toepassing zijn op eventuele toekenning van rechten op inhoud, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van dergelijke derden of, bij gebreke daarvan, toepasselijke wettelijke wetgeving.

Aanvaardbaar gebruik

Deze Website en de Service mogen alleen worden gebruikt binnen de reikwijdte van waarvoor ze zijn voorzien, onder deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Website en/of de Dienst geen toepasselijke wet, regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom, de Eigenaar behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen om zijn legitieme belangen te beschermen, onder meer door Gebruikers de toegang tot deze Website of de Dienst te ontzeggen, contracten te beëindigen, wangedrag via deze Website of de Dienst te melden aan de bevoegde autoriteiten – zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten – telkens wanneer Gebruikers zich bezighouden met of worden verdacht van deelname aan een van de volgende activiteiten:

 • wet- en regelgeving en/of deze Voorwaarden schenden;
 • inbreuk maken op rechten van derden;
 • de rechtmatige belangen van de Eigenaar aanzienlijk schaden;
 • de Eigenaar of een derde partij beledigen.

Vertel een vriend"

Deze website biedt gebruikers de mogelijkheid om voordelen te ontvangen als, als gevolg van hun aanbeveling, een nieuwe gebruiker een product koopt dat op deze website wordt aangeboden.
Om alle toepasselijke details en voorwaarden te verkennen, kunnen Gebruikers de speciale voorwaarden raadplegen in het respectievelijke gedeelte van deze Website. Onthoud dat u de persoonlijke gegevens van anderen niet zonder de juiste toestemming mag gebruiken bij het openbaar promoten van Rank Math.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk moment naar eigen goeddunken te beëindigen.

Softwarelicentie

De software ingebed in of gerelateerd aan deze website wordt geleverd onder een licentie met bepaalde rechten voorbehouden.

Dit betekent dat gebruikers brede rechten krijgen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om de software te gebruiken, uit te voeren, te kopiëren of te verspreiden, voor zover bepaald door een dergelijke licentie.

De voorwaarden van een dergelijke licentie hebben altijd voorrang op tegenstrijdige, afwijkende of inconsistente bepalingen van deze Voorwaarden.

In het bijzonder worden deze Website en/of de bijbehorende software geleverd onder een GNU GPLv3-licentie, waardoor Gebruikers toegang hebben tot de broncode van de software en deze kunnen gebruiken.

API-gebruiksvoorwaarden

Gebruikers hebben toegang tot hun gegevens met betrekking tot deze website via de Application Program Interface (API). Elk gebruik van de API, inclusief het gebruik van de API via een product/dienst van derden die toegang heeft tot deze Website, is gebonden aan deze Voorwaarden en bovendien aan de volgende specifieke voorwaarden:

 • de Gebruiker begrijpt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat de Eigenaar geen verantwoordelijkheid draagt en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de API door de Gebruiker of hun gebruik van producten/diensten van derden die toegang hebben tot gegevens via de API.

VERKOOPVOORWAARDEN

Betaalde producten

Sommige Producten die op deze Website worden aangeboden, als onderdeel van de Service, worden geleverd op basis van betaling.

De vergoedingen, duur en voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van dergelijke Producten worden hieronder en in de speciale secties van deze Website beschreven.

Product beschrijving

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van producten worden beschreven in de respectieve secties van deze website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel de producten op deze website met de grootst mogelijke technische nauwkeurigheid worden gepresenteerd, is weergave op deze website op welke manier dan ook (inclusief, in voorkomend geval, grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren, geluiden) alleen ter referentie en houdt geen garantie in met betrekking tot de kenmerken van het gekochte Product.

De kenmerken van het gekozen Product worden tijdens het aankoopproces uiteengezet.

Betaalproces

Alle stappen die nodig zijn, van de productkeuze tot het indienen van de bestelling, maken deel uit van het aankoopproces.
Het aankoopproces omvat deze stappen:

 • Gebruikers moeten het gewenste Product aangeven door het te selecteren, inclusief, waar mogelijk, hoeveelheid en specifieke kenmerken, om het in de aankoopselectie te laten verschijnen.
 • Gebruikers kunnen hun aankoopselectie herzien, items wijzigen, verwijderen of toevoegen.
 • Gebruikers moeten hun factuuradres, contactgegevens en een betaalmethode naar keuze opgeven.
 • Tijdens het aankoopproces kunnen Gebruikers op elk moment de verstrekte informatie wijzigen, corrigeren of wijzigen, of het aankoopproces geheel zonder gevolgen afbreken.
 • Na het verstrekken van alle vereiste informatie, moeten gebruikers de bestelling zorgvuldig bekijken en vervolgens doorgaan met afrekenen.

Om de bestelling te plaatsen, moeten gebruikers deze voorwaarden accepteren en de respectieve knop of het betreffende mechanisme op deze website gebruiken, waarbij ze zich ertoe verbinden de overeengekomen prijs te betalen.

Bestelling indienen

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst, geldt het volgende:

 • Het plaatsen van een bestelling bepaalt de totstandkoming van het contract en creëert daarom voor de Gebruiker de verplichting om de prijs, belastingen en eventuele andere vergoedingen en uitgaven te betalen, zoals gespecificeerd op de bestelpagina.
 • Indien het gekochte Product actieve input van de Gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens, specificaties of speciale wensen, schept de bestelling een verplichting voor de Gebruiker om dienovereenkomstig mee te werken.
 • Na het plaatsen van de bestelling ontvangen gebruikers een ontvangstbewijs dat bevestigt dat de bestelling is ontvangen.

Alle meldingen met betrekking tot het beschreven aankoopproces worden verzonden naar het e-mailadres dat door de gebruiker voor dergelijke doeleinden is opgegeven.

Prijzen

Gebruikers worden tijdens het aankoopproces en vóór het plaatsen van de bestelling geïnformeerd over eventuele vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief eventuele bezorgkosten) die in rekening worden gebracht.

Prijzen op deze Website worden weergegeven:

 • ofwel exclusief of inclusief toepasselijke toeslagen, belastingen en kosten, afhankelijk van de sectie die de gebruiker bekijkt.

Aanbiedingen en kortingen

De Eigenaar kan kortingen of speciale aanbiedingen doen voor de aankoop van Producten. Een dergelijke aanbieding of korting is altijd onderworpen aan de criteria om in aanmerking te komen en de algemene voorwaarden uiteengezet in het overeenkomstige gedeelte van deze website.

Aanbiedingen en kortingen worden altijd naar eigen goeddunken van de Eigenaar verleend.

Herhaalde of terugkerende aanbiedingen of kortingen creëren geen claim/titel of recht dat Gebruikers in de toekomst kunnen afdwingen.

Afhankelijk van het geval zijn kortingen of aanbiedingen slechts voor een beperkte tijd geldig of zolang de voorraad strekt. Indien een aanbieding of korting in de tijd beperkt is, verwijzen de tijdsaanduidingen naar de tijdzone van de Eigenaar, zoals aangegeven in de locatiegegevens van de Eigenaar in dit document, tenzij anders aangegeven.

Betaalmethoden

Informatie met betrekking tot geaccepteerde betaalmethoden wordt tijdens het aankoopproces beschikbaar gesteld.

Sommige betaalmethoden zijn mogelijk alleen beschikbaar onder aanvullende voorwaarden of kosten. In dergelijke gevallen kunt u gerelateerde informatie vinden in het daarvoor bestemde gedeelte van deze website.

Alle betalingen worden onafhankelijk verwerkt via diensten van derden. Deze Website verzamelt daarom geen betalingsinformatie – zoals creditcardgegevens – maar ontvangt pas een melding zodra de betaling succesvol is afgerond.

Als een betaling via de beschikbare methoden mislukt of wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder, is de Eigenaar niet verplicht om de aankooporder uit te voeren. Eventuele kosten of vergoedingen die voortvloeien uit de mislukte of geweigerde betaling zijn voor rekening van de Gebruiker.

Behoud van producteigendom

Totdat de betaling van de totale aankoopprijs door de Eigenaar is ontvangen, worden de bestelde Producten geen eigendom van de Gebruiker.

Behoud van gebruiksrechten

Gebruikers verwerven geen enkel recht om het gekochte Product te gebruiken totdat de totale aankoopprijs door de Eigenaar is ontvangen.

Contractueel herroepingsrecht

De Eigenaar verleent Gebruikers een contractueel recht om de aankoop te annuleren onder de voorwaarden beschreven in het relevante gedeelte van deze Website binnen 30 dagen na het sluiten van het contract.

Levering

Levering van digitale inhoud

Tenzij anders vermeld, wordt de digitale inhoud die op deze Website wordt gekocht, via download geleverd op de door Gebruikers gekozen apparaten.

Gebruikers erkennen en aanvaarden dat om het Product te kunnen downloaden en/of gebruiken, het beoogde apparaat (de apparaten) en de bijbehorende software (inclusief besturingssystemen) legaal, algemeen gebruikt, up-to-date en consistent met de huidige marktomstandigheden moeten zijn. normen.

Gebruikers erkennen en aanvaarden dat de mogelijkheid om het gekochte Product te downloaden beperkt kan zijn in tijd en ruimte.

Contractduur

Abonnementen

Met abonnementen kunnen gebruikers continu of regelmatig een Product ontvangen. Hieronder vindt u meer informatie over het type abonnement en de beëindiging.

Abonnementen met een vaste looptijd

Betaalde abonnementen met een vaste looptijd gaan in op de dag dat de betaling door de Eigenaar is ontvangen en duren voor de door de Gebruiker gekozen abonnementsperiode of anderszins aangegeven tijdens het aankoopproces.

Zodra de abonnementsperiode is verstreken, is het Product niet langer toegankelijk.

Automatische verlenging van abonnementen met een bepaalde looptijd

Abonnementen worden automatisch verlengd via de betaalmethode die de Gebruiker tijdens de aankoop heeft gekozen.

Het vernieuwde abonnement geldt voor een periode gelijk aan de oorspronkelijke looptijd.

De Gebruiker ontvangt een redelijke termijn van tevoren een herinnering aan de aanstaande verlenging, waarin de procedure wordt uiteengezet die moet worden gevolgd om de automatische verlenging te annuleren.

Beëindiging

Abonnementen kunnen worden beëindigd door een duidelijke en ondubbelzinnige kennisgeving van beëindiging naar de Eigenaar te sturen met behulp van de contactgegevens in dit document, of – indien van toepassing – door gebruik te maken van de overeenkomstige bedieningselementen op deze Website.

Als de kennisgeving van beëindiging door de Eigenaar wordt ontvangen voordat het abonnement wordt verlengd, wordt de beëindiging van kracht zodra de lopende periode is verstreken.

Uitzondering voor consumenten gevestigd in Duitsland

Ongeacht het bovenstaande geldt echter het volgende als de Gebruiker in Duitsland is gevestigd en in aanmerking komt als Consument:

Aan het einde van de initiële termijn worden abonnementen automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de Gebruiker vóór het einde van deze termijn opzegt.

De bij verlenging verschuldigde vergoeding wordt in rekening gebracht via de betaalmethode die de Gebruiker bij aankoop heeft gekozen.

Na verlenging geldt het abonnement voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar.

De Gebruiker ontvangt een redelijke termijn van tevoren een herinnering aan de aanstaande onbeperkte verlenging, waarin wordt uiteengezet welke procedure moet worden gevolgd om de verlenging te voorkomen of het abonnement daarna te beëindigen.

Beëindiging

Verlengde abonnementen kunnen op elk moment worden beëindigd door een duidelijke en ondubbelzinnige kennisgeving van beëindiging naar de Eigenaar te sturen met behulp van de contactgegevens in dit document, of – indien van toepassing – door gebruik te maken van de overeenkomstige bedieningselementen op deze Website.

Als de Eigenaar de opzegging vóór het einde van de lopende maand heeft ontvangen, loopt het abonnement af aan het einde van die maand.

Gebruikersrechten

Herroepingsrecht

Tenzij er uitzonderingen van toepassing zijn, kan de Gebruiker binnen de hieronder aangegeven termijn (doorgaans 14 dagen) de overeenkomst om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging herroepen. Gebruikers kunnen in deze sectie meer informatie vinden over de opnamevoorwaarden.

Voor wie geldt het herroepingsrecht

Tenzij hieronder een toepasselijke uitzondering wordt vermeld, wordt aan gebruikers die Europese consumenten zijn, op grond van de EU-regels een wettelijk herroepingsrecht verleend om online gesloten contracten (overeenkomsten op afstand) binnen de gespecificeerde termijn die op hun geval van toepassing is, om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging te herroepen.

Gebruikers die niet aan deze kwalificatie voldoen, kunnen niet profiteren van de rechten die in deze sectie worden beschreven.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Om hun herroepingsrecht uit te oefenen, moeten gebruikers de Eigenaar een ondubbelzinnige verklaring sturen waarin zij aangeven dat zij van plan zijn de overeenkomst te herroepen.

Hiertoe kunnen Gebruikers het modelformulier voor herroeping gebruiken dat beschikbaar is in het gedeelte 'Definities' van dit document. Het staat gebruikers echter vrij om hun voornemen om de overeenkomst te herroepen kenbaar te maken door op een andere passende wijze een ondubbelzinnige verklaring af te leggen. Om te voldoen aan de termijn waarbinnen zij dit recht kunnen uitoefenen, moeten Gebruikers de herroepingskennisgeving verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Wanneer verstrijkt de herroepingstermijn?

 • In geval van aankoop van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverdverstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag dat de overeenkomst is gesloten, tenzij de Gebruiker afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht.

Gevolgen van intrekking

Gebruikers die zich terecht terugtrekken uit een contract, worden door de Eigenaar vergoed voor alle betalingen die aan de Eigenaar zijn gedaan, inclusief eventuele betalingen voor de leveringskosten.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze voor een bepaalde leveringsmethode anders dan de door de Eigenaar aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden echter niet vergoed.

Een dergelijke terugbetaling zal zonder onnodige vertraging plaatsvinden en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de Eigenaar op de hoogte is gesteld van het besluit van de Gebruiker om de overeenkomst te herroepen. Tenzij anders overeengekomen met de Gebruiker, worden terugbetalingen gedaan met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de initiële transactie is verwerkt. In ieder geval zal de Gebruiker geen kosten of vergoedingen oplopen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Verlenging van de contractuele herroepingstermijn

Bovendien, en onverminderd het wettelijke herroepingsrecht of andere wettelijke rechten, inclusief garantierechten, verleent de Eigenaar Gebruikers een contractueel recht om het contract binnen 30 dagen te herroepen. Gebruikers kunnen zich daarom ook na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn uit het contract terugtrekken.

Voor de contractuele verlenging van de herroepingstermijn gelden dezelfde voorwaarden als voor het wettelijke herroepingsrecht, inclusief de voorwaarden voor het bepalen van het begin en het einde van de herroepingstermijn.

Garanties

Geld-terug-garantie voor goederen

Onverminderd eventuele toepasselijke wettelijke rechten, verleent de Eigenaar Gebruikers het recht om een aankoop waarover zij niet tevreden zijn te annuleren en een terugbetaling te verkrijgen, binnen 30 dagen vanaf de dag waarop de gekochte goederen zijn geleverd.

De Eigenaar zal de prijs van het gekochte Product terugbetalen via dezelfde betaalmethode als bij de oorspronkelijke transactie.
Om van dit recht gebruik te kunnen maken, moeten Gebruikers een ondubbelzinnige kennisgeving aan de Eigenaar sturen. Hoewel een motivatie niet vereist is, worden gebruikers vriendelijk verzocht de reden aan te geven waarom zij aanspraak maken op de geld-terug-garantie.

Binnen dezelfde termijn als hierboven vermeld, moeten Gebruikers de gekochte goederen ook op eigen kosten aan de Eigenaar retourneren, waarbij ze ervoor moeten zorgen dat ze onbeschadigd, schoon en geschikt zijn voor wederverkoop. Goederen moeten in de originele verpakking worden geretourneerd.
Bij ontvangst van de goederen zal de Eigenaar controleren of aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op de geld-terug-garantie is voldaan en, indien dit het geval is, de aankoopprijs terugbetalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Australische gebruikers

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden sluit enige garantie, voorwaarde, garantie, recht of rechtsmiddel uit, beperkt of wijzigt deze waar de Gebruiker mogelijk over beschikt op grond van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of enige vergelijkbare staats- en territoriumwetgeving en die niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover toegestaan door de wet, is onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, inclusief aansprakelijkheid voor een schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins is uitgesloten onder deze Gebruiksvoorwaarden, beperkt, naar eigen goeddunken van de Eigenaar, tot de re -uitvoering van de diensten of het betalen van de kosten voor het opnieuw laten leveren van de diensten.

Amerikaanse gebruikers

Afwijzing van garanties

Deze website wordt uitsluitend aangeboden op een ‘as is’- en ‘zoals beschikbaar’-basis. Het gebruik van de Dienst is op eigen risico van de Gebruiker. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle voorwaarden, verklaringen en garanties af – expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk maken op de rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door de gebruiker van de eigenaar of via de Service, creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de inhoud accuraat, betrouwbaar of correct is; dat de Dienst zal voldoen aan de eisen van Gebruikers; dat de Dienst op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie, ononderbroken of veilig beschikbaar zal zijn; dat eventuele gebreken of fouten zullen worden gecorrigeerd; of dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Alle inhoud die wordt gedownload of anderszins wordt verkregen via het gebruik van de Dienst, wordt gedownload op eigen risico van de gebruiker en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem of mobiele apparaat van de Gebruiker of voor verlies van gegevens die voortvloeit uit een dergelijke download of het gebruik door de Gebruiker van de Dienst. Dienst.

De Eigenaar geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst die door een derde wordt geadverteerd of aangeboden via de Dienst of een website of dienst waaraan een hyperlink is gekoppeld, en de Eigenaar zal geen partij zijn bij of op enige wijze toezicht houden op eventuele transactie tussen Gebruikers en externe leveranciers van producten of diensten.

De Dienst kan ontoegankelijk worden of werkt mogelijk niet correct met de webbrowser, het mobiele apparaat en/of het besturingssysteem van de Gebruiker. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige waargenomen of daadwerkelijke schade die voortvloeit uit de inhoud van de Service, de werking of het gebruik van deze Service.

De federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan de uitsluiting en beperkingen van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op Gebruikers. Deze Overeenkomst geeft Gebruikers specifieke wettelijke rechten, en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk voor

 • enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik, de Dienst; En
 • enige schade, verlies of letsel als gevolg van hacking, knoeien of andere ongeoorloofde toegang of gebruik van de Dienst of het Gebruikersaccount of de daarin opgenomen informatie;
 • eventuele fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud;
 • persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de toegang van de Gebruiker tot of het gebruik van de Dienst;
 • elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen;
 • elke onderbreking of stopzetting van de overdracht naar of van de Dienst;
 • eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die naar of via de Dienst kunnen worden verzonden;
 • eventuele fouten of weglatingen in de inhoud of voor verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, per e-mail verzonden, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service; en/of
 • het lasterlijke, beledigende of illegale gedrag van een Gebruiker of derde partij. In geen geval zullen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers aansprakelijk zijn voor claims, procedures, aansprakelijkheden, verplichtingen, schade, verliezen of kosten voor een bedrag dat hoger is dan de bedrag betaald door de Gebruiker aan de Eigenaar hieronder in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en Gebruiker, afhankelijk van welke van de twee korter is.

Deze sectie over aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke aansprakelijkheid. schade.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op de Gebruiker. De voorwaarden geven de Gebruiker specifieke wettelijke rechten, en de Gebruiker kan ook andere rechten hebben die variëren van rechtsgebied tot rechtsgebied. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder de voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Schadeloosstelling

De Gebruiker gaat ermee akkoord de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims of eisen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden , kosten of schulden, en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot juridische honoraria en uitgaven, die voortvloeien uit

 • Gebruiker's gebruik van en toegang tot de Dienst, inclusief alle gegevens of inhoud die door Gebruiker wordt verzonden of ontvangen;
 • Gebruikerschending van deze voorwaarden door de Gebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot, schending door de Gebruiker van een van de verklaringen en garanties die in deze voorwaarden zijn uiteengezet;
 • Gebruiker's schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten;
 • Gebruiker's schending van enige wettelijke wet, regel of regelgeving;
 • alle inhoud die wordt ingediend door de gebruikers-account, inclusief toegang van derden met Gebruiker's unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsmaatregel, indien van toepassing, inclusief maar niet beperkt tot misleidende, valse of onnauwkeurige informatie;
 • Gebruikeropzettelijk wangedrag; of
 • wettelijke bepaling door de Gebruiker of zijn dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Gemeenschappelijke bepalingen

Geen vrijstelling

Het onvermogen van de Eigenaar om enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Geen enkele afstandsverklaring mag worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke termijn of enige andere voorwaarde.

Dienstonderbreking

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Service te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij hij de Gebruikers op passende wijze informeert.

Binnen de grenzen van de wet kan de Eigenaar ook besluiten de Dienst geheel op te schorten of te beëindigen. Als de Dienst wordt beëindigd, zal de Eigenaar samenwerken met Gebruikers om hen in staat te stellen Persoonsgegevens of informatie in te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bovendien is de Service mogelijk niet beschikbaar vanwege redenen die buiten de redelijke controle van de Eigenaar liggen, zoals 'overmacht' (bijvoorbeeld arbeidsacties, infrastructurele defecten of stroomuitval, enz.).

Doorverkoop van diensten

Gebruikers mogen geen enkel deel van deze Website en de bijbehorende Dienst reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, hetzij rechtstreeks, hetzij via een legitiem wederverkoopprogramma.

Privacybeleid

Voor meer informatie over het gebruik van hun persoonlijke gegevens kunnen gebruikers het privacybeleid van deze website raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd eventuele meer specifieke bepalingen van deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Website het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan de bescherming verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle handelsmerken – nominaal of figuurlijk – en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo’s die in verband met deze Website verschijnen, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan op de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of anderszins aan te passen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze op de hoogte stellen van deze wijzigingen.

Dergelijke wijzigingen zullen de relatie met de Gebruiker alleen voor de toekomst beïnvloeden.

Het voortgezette gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker akkoord gaat met de herziene Voorwaarden. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn aan de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst. Het niet accepteren van de herziene Voorwaarden kan een van beide partijen het recht geven de Overeenkomst te beëindigen.

De toepasselijke eerdere versie zal de relatie beheersen voorafgaand aan de aanvaarding door de Gebruiker. De Gebruiker kan elke eerdere versie verkrijgen van de Eigenaar.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal de Eigenaar de datum specificeren waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht zullen worden.

Overdracht van contract

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om alle rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, van de hand te doen of deze uit te besteden, waarbij rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van de Gebruiker. Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele manier toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contacten

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van deze website moet worden verzonden via de contactgegevens die in dit document staan vermeld.

Deelbaarheid

Mocht een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht of worden onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Amerikaanse gebruikers

Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en hervormd voor zover redelijkerwijs vereist om deze geldig, afdwingbaar en consistent te maken met de oorspronkelijke bedoeling ervan. Deze Voorwaarden vormen de gehele Overeenkomst tussen Gebruikers en de Eigenaar met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere communicatie, inclusief maar niet beperkt tot alle eerdere overeenkomsten, tussen de partijen met betrekking tot een dergelijk onderwerp. Deze Voorwaarden zullen worden afgedwongen voor zover toegestaan door de wet.

EU-gebruikers

Mocht een bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of geacht worden, dan zullen de partijen hun best doen om op minnelijke wijze overeenstemming te bereiken over geldige en afdwingbare bepalingen, waarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen worden vervangen.
Indien dit niet wordt gedaan, zullen de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit is toegestaan of vermeld onder de toepasselijke wetgeving.

Onverminderd het bovenstaande zal de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen niet de gehele Overeenkomst nietig maken, tenzij de afgesplitste bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang zijn dat de partijen geen overeenkomst zouden zijn aangegaan. het contract als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig zou zijn, of in gevallen waarin de resterende bepalingen zich zouden vertalen in een onaanvaardbare ontbering voor een van de partijen.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd van toepassing, zoals beschreven in het relevante gedeelte van dit document, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes.

Uitzondering voor Europese consumenten

Echter, ongeacht het bovenstaande, als de Gebruiker kwalificeert als een Europese consument en zijn gewone verblijfplaats heeft in een land waar de wet voorziet in een hogere norm voor consumentenbescherming, zullen deze hogere normen prevaleren.

Plaats van jurisdictie

De exclusieve bevoegdheid om te beslissen over eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden ligt bij de rechtbanken van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals weergegeven in het relevante gedeelte van dit document.

Uitzondering voor Europese consumenten

Het bovenstaande is niet van toepassing op Gebruikers die kwalificeren als Europese Consumenten, noch op Consumenten gevestigd in Zwitserland, Noorwegen of IJsland.

Geschillenbeslechting

Minnelijke geschillenbeslechting

Gebruikers kunnen eventuele geschillen voorleggen aan de Eigenaar, die zal proberen deze in der minne op te lossen.

Hoewel het recht van Gebruikers om juridische stappen te ondernemen altijd onaangetast blijft, worden Gebruikers in geval van controverse over het gebruik van deze Website of de Dienst vriendelijk verzocht contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

De Gebruiker kan de klacht, inclusief een korte beschrijving en, indien van toepassing, de details van de gerelateerde bestelling, aankoop of account, indienen bij het e-mailadres van de Eigenaar dat in dit document wordt vermeld.

De Eigenaar zal de klacht zonder onnodige vertraging en binnen 21 dagen na ontvangst ervan verwerken.

Online geschillenbeslechting voor consumenten

De Europese Commissie heeft een onlineplatform voor alternatieve geschillenbeslechting opgezet dat een buitengerechtelijke methode mogelijk maakt voor het oplossen van geschillen die verband houden met en voortkomen uit online verkoop- en servicecontracten.

Als gevolg hiervan kan elke Europese consument of consument gevestigd in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein een dergelijk platform gebruiken voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit contracten die online zijn aangegaan. Het platform is beschikbaar via de volgende link.

Definities en juridische verwijzingen

Deze website (of deze applicatie)

Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

Elke juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker, beheerst door deze Voorwaarden.

Zakelijke gebruiker

Elke Gebruiker die niet kwalificeert als Consument.

Europees (of Europa)

Van toepassing indien een Gebruiker fysiek aanwezig is of zijn statutaire zetel heeft binnen de EU, ongeacht zijn nationaliteit.

Voorbeeldformulier voor herroeping

Geadresseerd aan:

Bedrijfsnaam: EEN. COM INDIA PRIVATE LIMITED
Geregistreerd adres: G-58, EERSTE VERDIEPING, ACHTERGEDEELTE OOSTEN VAN KAILASH, Zuid-Delhi, India, Pin: 110065
Kantoor adres: Kantoor nr. 2, verdieping 5, toren A, gebouw. 9 DLF Cyber City Complex, Fase III, Haryana, Gurgaon, India, Pin: 122002

Ik/wij deel/delen hierbij dat ik/wij mijn/onze verkoopovereenkomst voor de volgende goederen/voor de levering van de volgende dienst herroep/herroep:

_________________________________________________________ (vul een beschrijving in van de goederen/diensten die onder de betreffende herroeping vallen)

 • Besteld op: _____________________________________________ (vul de datum in)
 • Ontvangen op: ___________________________________________ (vul de datum in)
 • Naam consument(en):________________________________________________________________________
 • Adres consument(en):__________________________________________________________
 • Datum: _____________________________________________

(teken als dit formulier op papier wordt ingediend)

Eigenaar (of wij)

Geeft de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon aan die deze Website en/of de Dienst aan Gebruikers aanbiedt.

Product

Een goed of dienst die via deze website kan worden gekocht, zoals bijvoorbeeld fysieke goederen, digitale bestanden, software, boekingsdiensten enz.

De verkoop van Producten kan onderdeel zijn van de Dienst.

Onderhoud

De dienst die door deze Website wordt aangeboden zoals beschreven in deze Voorwaarden en op deze Website.

Voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website en/of de Dienst zoals beschreven in dit document, inclusief eventuele andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

Gebruiker (of jij)

Duidt op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Website gebruikt.

Klant

Elke Gebruiker die kwalificeert als een natuurlijke persoon die toegang heeft tot goederen of diensten voor persoonlijk gebruik, of meer in het algemeen, handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Laatste update: 24 mei 2023

🇳🇱 Nederlands